Mèo con đáng yêu

Mèo con đáng yêu chưa này

Học tiếng Anh một tẹo nào. "This is a cat. This cat is small. I called it "Mèo con". "Mèo con" has not enough strength to catch a mouse, so I have to buy fish for it." Dịch sang tiếng Việt: "Đây là con mèo. Nó nhỏ thôi. Tôi gọi nó là mèo con. Mèo con còn bé nên chưa bắt được chuột, tôi phải mua cá cho nó ăn. Tôi cũng đếch bắt được chuột"
© 2016 - Web ảnh đẹp